Đăng lúc: 22-10-2018 07:57:39 AM | Đã xem: 187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động của trường
Đăng lúc: 22-10-2018 07:52:34 AM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động của trường

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi quí 3 năm 2018

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan Chương: 422 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018 ĐV tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý III So sánh (%) Dự toán Cùng kỳ năm trước I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí II Dự toán chi ngân sách nhà nước 11,238 7,065 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 11,238 7,065 1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,952 6,947 63 1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 286 118 41

Đăng lúc: 22-10-2018 07:51:36 AM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động của trường
Phương hướng nhiệm vụ năm học

Phương hướng nhiệm vụ năm học

Căn cứ Chỉ thị 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành; căn cứ công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012 – 2013 của Bộ GD&ĐT, Sở GD& ĐT Hà Nội

Đăng lúc: 02-08-2013 04:37:21 PM | Đã xem: 1653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động của trường