QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Đồng Quan

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/02/2020 00:30 - Người đăng bài viết: thptdongquan
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020  của Trường THPT Đồng Quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Đồng Quan

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/QĐ-THPTĐQ                       Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
của Trường THPT Đồng Quan

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;
          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Đồng Quan (theo biểu đính kèm).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
  Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.
                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                           Lê Văn Dũng
 
 
 
(Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan
Mã chương: 422
 
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
( Kèm theo quyết định số:01/QĐ-THPTĐQ ngày 02/01/2020 của
Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Quan)
Đơn vị tính: Đồng
STT Nội dung Dự toán
được giao
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 11.768.300.000
I Nguồn ngân sách trong nước 11.768.300.000
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 11.768.300.000
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.696.216.000
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 72.084.000
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn