Họ tên: Lê Văn Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng


Họ tên: Nguyễn Đình Minh
Chức vụ: Hiệu phó

Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Hiệu phó

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Hiệu phó