Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 27/12/2018 23:09 - Người đăng bài viết: thptdongquan
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 189/QĐ-THPTĐQ Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
của Trường THPT Đồng Quan
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của Trường THPT Đồng Quan (theo biểu đính kèm).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
  Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.                                                                                    Lê Văn Dũng
 
 
 
 
Đơn vị: Trường THPT Đồng Quan
Mã chương: 422
 
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
( Kèm theo quyết định số:189/QĐ-THPTĐQ ngày 27/12/2018 của
Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Quan)
Đơn vị tính: Đồng
STT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.744.481.000
1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.010.681.000
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.733.800.000
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết